Ochrona danych osobowych

Przygotowanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych

Jednym z obowiązków administratora danych osobowych jest posiadanie dokumentacji dotyczącej  przetwarzania danych osobowych zgodną z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania takich informacji

W zakresie naszej usługi przygotowujemy, między innymi, takie dokumenty jak (w nawiasach podajemy ich podstawę prawną):

  • politykę bezpieczeństwa oraz i instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych (art. 36 ust. 2 wraz z art. 39a Ustawy oraz §3 Rozporządzenia),
  • wzory upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników (art. 37 Ustawy),
  • wzory ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych (art. 39 ust. 1 Ustawy),
  • wzory oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych oraz informacji o sposobach ich zabezpieczenia (art. 39 ust. 2 Ustawy),
  • wnioski o wpisanie zbioru do rejestru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (art. 40 Ustawy),
  • wzory umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (art. 31 Ustawy),
  • wzory klauzul spełniających obowiązek informacyjnych (art. 24 i 25 Ustawy),
  • wzory klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy).

Na życzenie naszych Klientów przygotowujemy procedury i dokumenty wewnętrzne uwzględniające specyfikę danego przedsiębiorstwa.