Zarządzanie kryzysowe

Plany zarządzania kryzysowego

Oferujemy fachową pomoc w zakresie opracowania Planów zarządzania kryzysowego dla organów administracji publicznej. Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590) muszą one opracować Plany składające się z następujących elementów:

planu głównego zawierającego

 • charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń,
 • zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa,
 • zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych,
 • zadania określone planami działań krótkoterminowych, o których mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.3)

zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych, a w tym:

 • zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,
 • tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej,
 • procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych,
 • współdziałanie między siłami, o których mowa w lit. b;

załączniki funkcjonalne planu głównego określające:

 • procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej,
 • organizację łączności,
 • organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania,
 • zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń,
 • organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych,
 • organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej,
 • organizację ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru,
 • wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego,
 • zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód,
 • procedury uruchamiania rezerw państwowych,
 • wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się odpowiednio na terenie województwa, powiatu lub gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego,
 • priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej.
 • służymy pomocą w zakresie opracowania planów. Prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących ewentualnej pomoc w powyższym zakresie.

Służymy pomocą w zakresie opracowania planów. Prosimy o kontakt z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących ewentualnej pomoc w powyższym zakresie