Zarządzanie kryzysowe

Plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń

Oferujemy fachową pomoc w przygotowaniu lub aktualizacji zgodnego z obowiązującymi przepisami Planu działań przedsiębiorców telekomunikacyjnych w sytuacjach szczególnych zagrożeń praz planu działań operatora pocztowego w sytuacjach szczególnych zagrożeń, będących wypełnieniem obowiązków operatorów na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Usługa zawiera wykonanie lub aktualizację Planu w wersji gotowej do wysłania do urzędów i organów, z którymi przedsiębiorca ma obowiązek uzgadniać Plan.

Podstawa prawna dla planu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
Zgodnie z art. 176a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703) przedsiębiorca telekomunikacyjny działający na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za wyjątkiem przedsiębiorców określonych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń (Dz. U. Nr 15, poz. 77) aby wypełnić obowiązek na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego jest obowiązany posiadać aktualny plan działań w sytuacjach szczególnych zagrożeń. Zgodnie z § 12 ust. 1 powołanego rozporządzenia przedsiębiorca sporządza plan w terminie dwunastu miesięcy od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych lub dostarczania sieci telekomunikacyjnej albo od dnia wejścia w życie rozporządzenia, w zależności od tego, który z tych terminów nastąpi później.

Podstawa prawna dla planu operatora pocztowego
Na mocy art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, operator pocztowy jest obowiązany posiadać aktualne i uzgodnione plany działania w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych oraz w przypadkach bezpośrednich zagrożeń dla jego zasobów wykorzystywanych do świadczenia usług pocztowych lub utrzymania ciągłości świadczonych usług pocztowych, zwanych „sytuacjami szczególnego zagrożenia” (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529

Przewidziane prawem restrykcje w przypadku braku Planu
Brak w/w planu może skutkować określoną na podstawie w art. 209 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne karą pieniężną w wysokości do 3% rocznego przychodu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Brak planu operatora pocztowego może skutkować karą do 2% rocznego przychodu operatora pocztowego zgodnie z art. Art. 126. 1 ust. 13 Prawa pocztowego.

W przypadku zainteresowania naszą usługą prosimy o kontakt z nami na adres: biuro/at/zgodnosc.pl lub telefonicznie: +48 609 979 699