Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem

Testy penetracyjne aplikacji webowych

CEL:

Celem testów penetracyjnych jest m.in. praktyczna ocena ogólnego poziomu bezpieczeństwa gwarantowanego przez przedmiot badań, wykrycie obecności podatności oraz zweryfikowanie odporności na próby sforsowania zabezpieczeń. W ramach testów penetracyjnych zidentyfikujemy podatności w objętej badaniem systemie oraz zaproponujemy szczegółowe działania naprawcze mające na celu ograniczenie zidentyfikowanych ryzyk. Do każdego testu podchodzimy indywidualnie, co pozwala na przeprowadzenie analizy uwzględniającej potencjalne wektory ataków.

 SZCZEGÓŁOWE CELE TESTÓW:

 • niezależne określenie stanu bezpieczeństwa aplikacji webowej,
 • wykrycie podatności aplikacji,
 • wskazanie rekomendacji zwiększających bezpieczeństwo.

 KORZYŚCI:

 • spełnienie wymagań prawnych i organizacyjnych (RODO, NIS, REKOMENDACJE KNF),
 • weryfikacja odporności infrastruktury na najczęściej występujące wektory ataków
 • wykrycie potencjalnych słabych punktów i podatności oraz wskazanie działań naprawczych
 • weryfikacja skuteczności istniejących mechanizmów prewencyjnych
 • umożliwia zademonstrowanie administratorom sieci, menadżerom IT i zarządowi jakie mogą być konsekwencje prawdziwego włamania do aplikacji,
 • raport z testów pomaga wdrożyć nowe lub poprawić dotychczasowe rozwiązania bezpieczeństwa.

  

PRZYKŁADOWY ZAKRES TESTÓW:

 Rekonesans aktywny i pasywny (w przypadku aplikacji dostępnych w Internecie):

 • Próby lokalizacji aplikacji dostępnej pod innym adresem (np. aplikacja deweloperska w infrastrukturze dostawcy, publicznie dostępna aplikacja w wersji testowej)
 • Próby lokalizacji ukrytych katalogów i plików
 • Próby wywołania błędów / wyjątków w aplikacji
 • Poszukiwanie innych domen dostępnych na tym samym adresie IP co domena bazowa
 • Poszukiwanie wycieków danych (np. technika Google Hacking, analiza pliku robots.txt).

Poszukiwanie podatności:

 • Podatności klasy injection (np. SQL injection,)
 • Podatność XXE (użycie zewnętrznych encji XML)
 • Podatność XSS (Cross Site Scripting)
 • Analiza problemów z uwierzytelnianiem i autoryzacją (np. próby dostępu do zasobów bez uwierzytelnienia, próby dostępu do zasobów administracyjnych przez zwykłego użytkownika, próby przełamania ekranów logowania – w tym próby brute force danych dostępowych).
 • Możliwości otrzymania nieautoryzowanego dostępu na poziomie systemu operacyjnego i uzyskanie w ten sposób dostępu do źródeł aplikacji, bazy danych, innych poufnych informacji.
 • Próby realizacji aplikacyjnych ataków typu DoS (po wcześniejszym uzgodnieniu)
 • Analiza błędów logicznych
 • Próby wykrycia innych, znanych podatności, np.: Path Traversal, Open Redirection, Cross Site Request Forgery, Server Side Request Forgery, Server Side Template Injection.
 • Detekcja ogólnie znanego oprogramowania (aplikacje, biblioteki, systemy wspomagające).
 • Po wykryciu nieaktualnych wersji, próby lokalizacji znanych, istotnych podatności w kilku wybranych źródłach

 PRZYKŁAD ZAKRES TESTÓW DLA CMS – WORDPRESS 

 • Ustalenie wykorzystywanej wersji systemu WordPress.
 • Enumeracja wersji wykorzystywanych szablonów (themes) oraz wtyczek (plugins) -próby wykrycia nieaktualnych komponentów.
 • Enumeracja wykorzystania nadmiarowych (niewykorzystywanych) szablonów i wtyczek.
 • Weryfikacja ujawniania nadmiarowych informacji o systemie WordPress (pliki readme, możliwość enumeracji użytkowników systemu, etc).
 • Weryfikacja zabezpieczenia dostępu do panelu administracyjnego WordPress.
 • Weryfikacja obecności dodatkowych technik hardeningowych metodami blackbox (np. modyfikacja domyślnych ścieżek do plików szablonów oraz wtyczek). 

 

METODA TESTÓW

 • Wariant blackbox - badania realizowane są z perspektywy potencjalnego agresora, w związku z tym pentesterowi nie są przekazywane żadne dodatkowe informacje nt. przedmiotu badań poza dostępnymi publicznie w sieci Internet (np. adres URL aplikacji internetowej, która podlega badaniom). W takim wariancie audytor musi sam rozpoznać środowisko działania badanego obiektu, pozyskać niezbędne informacje m.in. nt. jego konfiguracji, podjąć próby założenia konta (np. klienta w aplikacji internetowej), aby na tej podstawie przygotować scenariusze potencjalnie skutecznych nadużyć.
 • Testy w wariancie graybox obejmują weryfikację obiektu badań zarówno z poziomu użytkownika niezalogowanego, jak i zalogowanego (najczęściej na konta o różnym poziomie uprawnień). W przypadku tych testów weryfikowana jest przede wszystkim poprawność działania mechanizmów odpowiedzialnych za przydzielanie i ograniczanie dostępu do poszczególnych części składowych aplikacji w zależności od nadanych uprawnień. Dodatkowo audytorzy podejmują próby eskalacji uprawnień, które zrealizowane w sposób skuteczny pozwolą uzyskać szerszy dostęp do przedmiotu badań, np. dostęp do funkcji administracyjnych z poziomu konta „zwykłego” użytkownika. Testy graybox często odpowiadają scenariuszowi, w którym agresor uzyskał dostęp do komputera pracownika i realizuje próby nadużyć, bądź agresorem jest sam pracownik.
 • Wariant whitebox, który cechuje się realizacją testów penetracyjnych z wykorzystaniem niemal pełnej wiedzy o badanym obiekcie. W przypadku tych testów audytorzy posiadają dodatkowo (względem wariantu graybox) m.in. dostęp do dokumentacji rozwiązania, niezaciemnionego kodu źródłowego, konfiguracji urządzeń sieciowych obsługujących środowisko pracy systemu itp

 METODYKA:

 • OWASP (Open Web Application Security Project);
 • OWASP ASVS (Application Security Verification Standard Project)
 • PN-ISO/IEC serii 27000.

 NARZĘDZIA:

 Do realizacji testów wykorzystujemy sprawdzone narzędzia zarówno komercyjne jak również tworzone przez naszych inżynierów bezpieczeństwa. Nasze narzędzia są projektowane i tworzone pod konkretne systemy i zagrożenia, tak aby zapewnić ich najwyższą skuteczność w realizacji testów. 

 • Burp Suite
 • Nmap
 • Nikto2
 • Scapy
 • Nessus
 • W3af
 • OpenVAS
 • Dirbuster
 • SQLmap
 • Metasploit
 • Własne skrypty i narzędzia

 WYNIKI:

 • Raport dla zarządu:
  • Podsumowanie wykonanych prac.
  • o Skrótowy opis najistotniejszych znalezionych podatności (tj. błędów bezpieczeństwa).
  • Szacowany poziom bezpieczeństwa aplikacji (odporności na ataki).
 • Szczegółowy raport techniczny:
  • Cel i zakres.
  • Metodyka oraz narzędzia.
  • Zidentyfikowane podatności i rekomendacje ich naprawy.
  • Dowody potwierdzające zidentyfikowane podatności.
  • Klasyfikacja podatności - Tabela ryzyk.

Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt z Działem Handlowym: tel. 609 979 699, biuro@zgodnosc.pl