Przejęcie obowiązków IOD/DPO

Przejęcie obowiązków inspektora ochrony danych (IOD/DPO)

Oferujemy usługę przejęcia obowiązków Inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań przez inspektora ochrony danych (Dz. U. 2019 poz. 1041)

Usługa zawiera następujące elementy:

  1. Zapoznawanie, ustnie lub pisemnie, w postaci papierowej, elektronicznej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730), administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów określających obowiązki spoczywające na tych osobach w związku z przetwarzaniem przez nie danych osobowych;
  2. Doradzanie, na piśmie lub w formie ustnej, administratorowi i osobom zajmującym się przetwarzaniem danych osobowych w zakresie prawidłowego sposobu  wypełniania obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
  3. Informowanie osób, które uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych, o zmianach przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz wytycznych i zaleceniach Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  4. Przygotowywanie, w porozumieniu z administratorem, dla osób, które uczestniczą w operacjach przetwarzania danych osobowych:

a) cyklicznych lub organizowanych w zależności od bieżących potrzeb instruktaży i kursów, w tym z wykorzystaniem
technologii informatycznych, które składają się z zajęć teoretycznych i praktycznych,
b) samokształcenia kierowanego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych lub w celu realizacji samokształcenia online, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji oraz udostępnieniu materiałów – umożliwiających uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

Kontakt w sprawie oferty: 

Jarosław Krauz tel. 609 979 699,

e-mail: jaroslaw.krauz@zgodnosc.pl