Pranie brudnych pieniędzy to proces, przy pomocy którego dochody uzyskane z działalności przestępczej są przekazywane, przekształcane, wymieniane albo też łączone i mieszane z legalnymi funduszami w celu ukrycia lub zatajenia prawdziwego charakteru, źródła, ukierunkowania, przepływu lub własności tych dochodów. Celem procesu prania pieniędzy jest nadanie pozorów legalności funduszom uzyskanym z działalności pozaprawnej lub działań z nią powiązanych.

AML (z ang. Anti-money laundering), czyli przeciwdziałanie praniu pieniędzy, jest to zespół regulacji z zakresu prawa administracyjnego oraz karnego, nakładające na tzw. instytucje obowiązane obowiązek wdrożenia określonych działań, zdefiniowanych najczęściej w procedurach, mających na celu zapobieganie i wykrywanie prania brudnych pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Zjawisko prania brudnych pieniędzy zostało zauważone przez organy państwowe już na początku XX wieku, jednak pierwsze regulacje bezpośrednio z nim walczące zaczęto wprowadzać dopiero w drugiej połowie ubiegłego stulecia. Początkowo pojęcie prania pieniędzy było wprost powiązywane z działalnością organizacji przestępczych takich jak mafia. Po zamachach we wrześniu 2011 r., modyfikując istniejące przepisy, zaprzęgnięto je również do walki z finansowaniem terroryzmu, stąd często rozszerzanie skrótu AML na AML/CTF (ang. Anti-money laundering and counter-terrorism financing).

W Polsce kwestie związane z AML/CTF reguluje Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., będąca implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W Polsce Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) jako organ administracji rządowej będący, obok Ministra Finansów, jest właściwym w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (organ informacji finansowej). Powoływany i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Finansów. Jest to zawsze sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów. Z GIIF skontaktować się najlepiej poprzez Departament Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów mieszczący się przy ul. Świętokrzyskiej 12 w Warszawie (tel. +48 22 694 30 60 oraz e-mail: sekretariat.IF@mf.gov.pl).

Innym terminem, który jest istotny z punktu widzenia regulacji AML/CTF, jest Instytucja obowiązana, czyli podmiot będący przynajmniej jedną z instytucji wymienionych w art. 2 ustawy. Instytucja obowiązana ma szereg obowiązków – musi przede wszystkim zapewnić zgodność swej organizacji z regulacjami AML/CTF. Ustawa nakłada na instytucje obowiązane obowiązek stosowania tzw. środków bezpieczeństwa. Aby zapewnić wdrożenie środków bezpieczeństwa do działalności instytucji obowiązanej, konieczne jest posiadanie przez nią szeregu procedur. Najczęściej stosowanymi są procedury „Poznaj swojego klienta” (KYC) oraz „Monitoringu transakcji”.

W niektórych krajach prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu jest dużo większe niż w innych krajach – są to tzw. kraje podwyższonego ryzyka. Obok uwarunkowań geograficznych, historycznych, społecznych i gospodarczych główną przyczyną zakwalifikowania kraju do grona podwyższonego ryzyka jest brak odpowiednich regulacji i standardów AML/CTF uznanych przez większość rządów na świecie. Listę krajów wysokiego ryzyka publikuje międzyrządowa komórka FATF (the Financial Action Task Force).

Newralgicznym punktem obowiązków, które nałożone są na instytucje obowiązane, jest zgłaszanie tzw. transakcji podejrzanych, które ze względu na źródło pochodzenia środków pieniężnych, cechy geograficzne ich przepływu, brak wystarczających informacji na temat podmiotów w nią zaangażowanych, wielkość, strukturę i sposób ich transferu oraz zaangażowanie podmiotów podwyższonego ryzyka, mogą być uznane za powiązane z praniem brudnych pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Wyróżnia się cztery etapy prania brudnych pieniędzy. Są to: faza wstępna, umiejscowienie, maskowanie oraz integracja. W fazie wstępnej podmiot prowadzący nielegalną działalność przede wszystkim stara się przetransportować i zebrać pieniądze oraz przygotować je do umiejscowienia. Umiejscowienie jest niczym innym jak wprowadzeniem środków z nielegalnego źródła do systemu finansowego (np. założenie konta, wykupienie ubezpieczenia lub lokaty). Podczas maskowania podmioty dokonujące prania pieniędzy starają się zatrzeć wszelkie ślady mogące naprowadzić na rzeczywiste źródło pochodzenia środków. Na końcu zaś podczas tzw. integracji pieniądzom nadaje się pozór legalnego pochodzenia. Na tym etapie dla podmiotu piorącego brudne pieniądze ważne jest uzyskanie legalnego świadectwa pochodzenia środków.

Stała obsługa działalności instytucji obowiązanej

Oferujemy stałą obsługa działalności Klienta jako instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu twerroryzmu obejmującą: Wsparcie w bieżącej analizie przeprowadzanych transakcji Oferujemy pomoc przy bieżącym rozpoznawaniu, ocenie i (...)

Więcej

Kompleksowa usługa w zakresie AML

Oferujemy kompleksową pomoc podmiotom podlegającym przepisom w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o  przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu ( Dz.U. 2018 poz. 723).   Cena usługi - od 360 zł netto (...)

Więcej

Analiza potrzeb w zakresie AML

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie ustalenia czy dany pomiot jest instytucją obowiązaną w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ocena taka jest niezbędna dla precyzyjnego określenia obowiązków spoczywających na (...)

Więcej

Szkolenie dla pracowników instytucji obowiązanych

Szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest jednym z obowiązków instytucji obowiązanej. Szkolenia takie powinny uwzględniać m.in. charakter, rodzaj i rozmiar działalności instytucji obowiązanej. (...)

Więcej

Opracowanie dokumentacji wewnętrznej AML

Przedmiotem naszej usługi jest opracowanie niezbędnej, wymaganej prawem dokumentacji dostosowanej do działalności konkretnej instytucji obowiązanej, w szczególności: wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, (...)

Więcej