Kompleksowa usługa w zakresie AML

Oferujemy kompleksową pomoc podmiotom podlegającym przepisom w zakresie realizacji obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723).  

Cena usługi - od 360 zł netto

Usługa obejmuje następujące elementy:

 1. Weryfikacja podlegania obowiązkom dotyczącym przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML)

Pierwszym etapem naszych pracy jest ocena, czy dany podmiot podlega przepisom ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) Ocena taka jest niezbędna dla precyzyjnego określenia obowiązków spoczywających na danym podmiocie.     

 1. Szczegółowa analiza potrzeb podmiotu pod kątem obowiązków wynikających z AML

Szczegółowa analiza działalności podmiotu oraz obowiązujących procedur wewnętrznych w celu identyfikacji procesów wymagających dostosowania do wymogów AML oraz weryfikacji stopnia ewentualnego wypełniania obowiązków ustawowych.

Wyniki audytu prezentowane są w formie raportu określającego przede wszystkim konieczne do wprowadzenia w działalności Klienta zmiany, mające na celu dostosowanie sytuacji Klienta do nowych obowiązków.

 1. Przeprowadzenie oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

Pomagamy w identyfikacji i ocenie ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu odnoszącego się do działalności danego podmiotu, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych.

Wyniki oceny ryzyka prezentowane są w formie raportu z analizy.

 1. Szkolenie dla pracowników instytucji obowiązanych w zakresie obowiązków AML

Szkolenie osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest jednym z obowiązków instytucji obowiązanej. Szkolenia takie powinny uwzględniać m.in. charakter, rodzaj i rozmiar działalności instytucji obowiązanej.

Oferujemy profesjonalne i dostosowane do wymogów ustawowych szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych, zapewniające aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków spoczywających na instytucji obowiązanej oraz pracownikach.

Ukończenie szkolenia jest potwierdzane wystawieniem imiennego certyfikatu dla każdego uczestnika.

 1. Opracowanie niezbędnej, wymaganej prawem dokumentacji dostosowanej do działalności konkretnej instytucji obowiązanej, w szczególności:
 • wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • rejestru transakcji podejrzanych i ponadprogowych
 • wzorów niezbędnych oświadczeń i innych dokumentów związanych z wdrożeniem i stosowaniem środków bezpieczeństwa, pomagających wypełnić wymogi ustawowe
 1. Przygotowanie do kontroli

Zapewniamy wsparcie w przygotowaniu do kontroli prowadzonej przez organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

 1. Reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed GIIF w przedmiocie nałożenia kar za nierealizowanie obowiązków ustawowych

Naszym Klientom zapewniamy obsługę świadczoną przez doświadczonych adwokatów i radców prawnych, w tym możliwość reprezentacji w trakcie postępowań administracyjnych przed Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), jak również postępowań sądowoadministracyjnych.

  Kontakt w sprawie oferty:  tel. 22 280 94 88, kom. 609 979 699    e-mail: biuro@zgodnosc.pl