Stała obsługa działalności instytucji obowiązanej

Oferujemy stałą obsługa działalności Klienta jako instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu twerroryzmu obejmującą:

 • Wsparcie w bieżącej analizie przeprowadzanych transakcji

Oferujemy pomoc przy bieżącym rozpoznawaniu, ocenie i dokumentowaniu poziomu ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wobec klientów instytucji obowiązanej, celem określenia koniecznych do zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz innych kroków koniecznych do podjęcia zależnie od sytuacji.

  • Cykliczne/coroczne audyty wypełniania obowiązków ustawowych

  Przeprowadzamy systematyczną weryfikację działalności Klienta dla potrzeb ustalania stopnia realizacji obowiązków dotyczących AML/CFT. Każdy audyt zakończony jest raportem prezentującym ewentualne niezgodności działalności z wymogami oraz zalecenia odpowiednich zmian.

  • Weryfikacja i aktualizacja prowadzonej dokumentacji

  Zapewniamy analizę prowadzonej przez Klienta dokumentacji pod kątem jej zgodności z ustawą oraz aktualności.

  • Aktualizacja oceny ryzyka

  Ocena ryzyka podlega aktualizacji w przypadku takiej potrzeby (zmiany czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw albo odpowiednich dokumentów), jednak nie rzadziej niż co 2 lata.

  Weryfikujemy konieczność przeprowadzenia aktualizacji oceny ryzyka oraz dokonujemy stosownych zmian.

  • Pomoc w dokonywaniu zgłoszeń do GIIF

  Wspieramy Klientów w realizacji obowiązków dotyczących gromadzenia i przekazywania informacji do Generalnego Inspektora Instytucji Finansowych oraz innych organów, w tym w przygotowywaniu stosownych zawiadomień.

  • Obsługa kontroli i postępowań w zakresie przestrzegania obowiązków ustawowych

  Reprezentujemy Klientów w postępowaniach kontrolnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych prowadzonych przez organy administracji rządowej właściwe w sprawach przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jak również zapewniamy wsparcie w toku tych postępowań.

  Aby otrzymać więcej informacji prosimy o kontakt z Działem Handlowym: tel. 609 979 699, biuro@zgodnosc.pl